Regulamin

Regulamin Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk

Warunki uczestnictwa

1.1. Zapisując siebie lub dziecko na zajęcia w Szkółce Pływackiej Aleksandry Urbańczyk, uczestnik lub opiekun prawny kursanta potwierdza, że kursant nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania, doskonalenia pływania oraz treningów sportowych pływania.

1.2. Uczestnik lub opiekun prawny kursanta jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o wszelkich istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na udział w zajęciach.

Zapis i opłaty

2.1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk, telefonicznie lub osobiście w siedzibie szkółki.

2.2. Opłaty za zajęcia ustalane są zgodnie z obowiązującym cennikiem i terminem płatności określonym przez Szkółkę Pływacką Aleksandry Urbańczyk.

2.3. Opłaty za zajęcia są bezzwrotne, chyba że Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk zastrzega inaczej.

Postępowanie na pływalni

3.1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać regulaminu obiektu basenowego, w którym odbywają się zajęcia.

3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń i zaleceń instruktorów oraz personelu pływalni, na którym odbywają się zajęcia.

Bezpieczeństwo

4.1. Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas zajęć.

4.2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydawanych przez instruktorów i personel pływalni, na którym odbywają się zajęcia.

Postanowienie końcowe

5.1. Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

5.2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk.

5.3. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5.4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed zapisaniem się na zajęcia w Szkółce Pływackiej Aleksandry Urbańczyk.